03-03-2015

DOTACJE NA KULTURĘ, CZYLI KRÓTKI PRZEWODNIK PO DOTACJACH NA PROJEKTY KULTURALNE

Jeśli mowa o projektach kulturalnych zazwyczaj przychodzą nam na myśl projekty społeczne realizowane bądź przez instytucje publiczne bądź przez organizacje pozarządowe. Pytanie skąd brać na nie pieniądze?Rozwiązań jest kilka. O ile w przypadku instytucji publicznych w większości sprawa jest przesądzona gdyż ich działalność finansowana jest odgórnie, choć tu dodatkowe finansowanie też jest mile widziane, o tyle w przypadku organizacji pozarządowych dotacje, obok sponsoringu, odgrywają kluczową rolę. Gdzie szukać pieniędzy na ten cel? Odpowiedź poniżej:


DOTACJE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Jedną z opcji są programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w roku 2015 podzielić można na następujące obszary:
Wydarzenia artystyczne 1. Muzyka

 2. Teatr i taniec

 3. Sztuki wizualne

 4. Promocja kultury polskiej za granicą

 5. Sztuki wizualne


Kolekcje 1. Zamówienia kompozytorskie

 2. Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

 3. Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

 4. Kolekcje muzealne


Promocja literatury i czytelnictwa 1. Literatura

 2. Czasopisma

 3. Promocja czytelnictwa

 4. Partnerstwo publiczno-społeczne


Edukacja 1. Edukacja kulturalna

 2. Edukacja artystyczna

 3. Edukacja medialna i informacyjna


Obserwatorium kultury

Promesa MKiDN

Dziedzictwo kulturowe 1. Ochrona zabytków

 2. Wspieranie działań muzealnych

 3. Kultura ludowa i tradycyjna

 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

 5. Ochrona zabytków archeologicznych

 6. Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

 7. Miejsca Pamięci Narodowej


Rozwój infrastruktury kultury 1. Infrastruktura kultury

 2. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

 3. Infrastruktura domów kultury


Dokładne wytyczne, w jaki sposób składać wnioski oraz w jaki sposób przyznawane są punkty należy szukać na stronie ministerstwa


STYPENDIA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Inną ciekawą alternatywą są stypendia udzielane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O stypendia z budżetu MKiDN mogą starać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i animacją kultury oraz opieką nad zabytkami. Wnioskodawcami są więc osoby fizyczne, które zamierzają realizować projekty poza swą pracą zawodową lub płatnymi zleceniami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.mkidn.gov.pl


UNIA EUROPEJSKA

O funduszach Unii Europejskiej już od dobrych kilku lat głośno w prasie i telewizji, a także po prostu wśród ludzi, w szkołach, urzędach, na ulicy. Zazwyczaj jednak wiedza jest ogólna – wiadomo, że są i tyle. Jak z nich korzystać? Sprawa nie jest skomplikowana. Najważniejsze to odpowiedź na poniższe pytania: 1. na jaki cel zdobywamy pieniądze?

 2. kto jest wnioskodawcą (przedsiębiorstwo, organizacja non-profit, kościół, gmina, powiat, itp.)

 3. na jakim terenie realizowana będzie inwestycja (miejski/wiejski)

 4. ile pieniędzy potrzebujemy?


Od odpowiedzi na powyższe pytania zależy, z jakiego programu operacyjnego możemy zdobyć pieniądze. Bo fundusze europejskie rozdysponowywane są w ramach programów operacyjnych: 1. pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego można pozyskać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),

 2. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

 3. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

 4. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),

 5. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).


Warto zaznaczyć, że nowa perspektywa finansowa obejmująca lata 2014-2020 kładzie zdecydowanie większy nacisk na projekty związane z infrastrukturą kultury oraz cyfryzacją. Tzw. projekty miękkie, jak organizacja różnego rodzaju festiwali kulturalnych, koncertów mają dużo mniejsze szanse pozyskania dotacji i to nie w każdym województwie. Jeżeli już tego typu projekty nie są wykluczone z możliwości pozyskania wsparcia, to należy mieć na uwadze, że powinny to być wydarzenia o randze co najmniej regionalnej. Niewielkie wydarzenia kulturalno-artystyczne mają jedynie szanse powodzenia w ramach oddolnych inicjatyw z osi LEADER na obszarach wiejskich (PROW).

Renowacje, konserwacje, odnowa zabytków, ochrona dzieł sztuki (materialnych i niematerialnych), pielęgnacja i restauracja zabytkowych parków i ogrodów, digitalizacja zasobów muzealnych, galerii i innych to działania mające szansę pozyskania dotacji z Regionalnych Programów Operacyjnych (projekty o znaczeniu regionalnym) i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (projekty o znaczeniu krajowym).


JAK ZNALEŹĆ COŚ DLA SIEBIE?

Należy wiedzieć, że każdy program operacyjny ma ustalone priorytety, które opisane są w dokumentach zwanych Szczegółowym Opisem Priorytetów (SzOP). Analizując taki dokument należy szukać, czy określony został Priorytet odpowiadający naszym celom – np. ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowacje, konserwacje i ochronę zabytków. Znajdując odpowiedni priorytet i sprawdzając, czy spełniamy pozostałe kryteria (np. czy mamy odpowiednią formę prawną, czy budżet projektu mieści się w widełkach finansowych określonych w Szopie, itp.) możemy aplikować o środki finansowe. Warto też wiedzieć, że w przypadku POWER i PROW niektóre konkursy rozpisywane będą na szczeblu krajowym, niektóre na lokalnym, tzn., że w niektórych konkursach mogą brać udział podmioty z całego kraju, w innych zaś tylko z wybranych regionów. W przypadku RPO sprawa jest prosta, gdyż każde województwo ma swój Regionalny Program Operacyjny – każde ma więc nieco odmienne priorytety i wytyczne choć sposób aplikowania o fundusze w każdym przypadku jest zbliżony. Natomiast konkursy w ramach PO Polska Cyfrowa, PO Infrastruktura i Środowisko, POIR obejmują całą Polskę.

Więcej informacji o funduszach europejskich znaleźć można na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl


FUNDACJA KRONENBERGA

Alternatywą dla powyżej opisanych możliwości są dotacje działającej przy Citi Banku Handlowym Fundacji im. Leopolda Kronenberga. Fundacja udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:


I. EDUKACJA • Innowacje w edukacji

 • Edukacja ekonomiczna

 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje

 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży


II. ROZWÓJ LOKALNY • Priorytety opieki zdrowotnej

 • Polityka społeczna

 • Nauka przedsiębiorczości


W ramach wszystkich obszarów programowych finansowane są takie działania, jak m.in. warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady.

O dotacje mogą wnioskować: • fundacje,

 • stowarzyszenia,

 • szkoły,

 • domy kultury,

 • biblioteki,

 • jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.


Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.citibank.pl/


AKADEMIA ORANGE

Również Fundacja Orange posiada propozycję finansowania ciekawych projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Fundacji: „celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze”.

Fundacja Orange wierzy, że kultura łączy ludzi, rozwija kreatywność, poszerza horyzonty oraz uczy otwartości na innych. To dzięki niej życie jest lepsze, pełniejsze i ciekawsze. Bez znajomości kodów kultury porozumienie między ludźmi jest trudniejsze.


Program będzie nagradzał i promował projekty edukacji kulturalnej, innowacyjne pod względem jednej lub kilku z poniższych cech: • Innowacyjność metod - zastosowanie w projekcie nowatorskich i oryginalnych metod i narzędzi dydaktycznych, odkrywczych form przekazywania wiedzy, doświadczeń i umiejętności w zakresie edukacji kulturalnej.

 • Innowacyjność technologii - kreatywne wykorzystanie w projekcie nowych technologii i mediów, dotarcie dzięki nim do treści kultury, wykorzystanie ich do włączenia młodych ludzi w proces twórczy.

 • Innowacyjność partnerstwa - zawiązanie współpracy między podmiotami, które tradycyjnie nie współpracują ze sobą w zakresie edukacji kulturalnej, podmiotami z różnych specjalności merytorycznych, różnych sektorów oraz odmiennych regionów działania.


O dotacje mogą ubiegać się: • Organizacje pozarządowe,

 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki,

 • Szkoły i inne placówki oświatowe i uczelnie, szczególnie szkoły i uczelnie artystyczne,


Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.akademiaorange.pl/


Opisane powyżej programy stanowią jedynie przykład, gdyż możliwości dofinansowania projektów kulturalnych jest dużo – dokładnego ich przeglądu dokonało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Można go pobrać pod poniższym adresem:

http://www.mkidn.gov.pl/
Co prawda, raport dotyczy lat minionych, ale również teraz istnieją szanse pozyskania dodatkowych źródeł finansowania naszych własnych pomysłów lub projektów realizowanych przez instytucje, w których jesteśmy zatrudnieni. Najważniejsze to umieć szukać odpowiednich informacji i nie bać się powiedzieć TAK, warto spróbować.

Kultura jest ważna i powinna się rozwijać, dlatego gorąco zachęcam do działania!
Katarzyna Pichór


powrót