POZYSKIWANIE DOTACJI

ProPerspective oferuje kompleksową obsługę w zakresie opracowania dla Państwa dokumentacji aplikacyjnej dla danego konkursu, lub naboru wniosków prowadzonego w trybie ciągłym.

Usługa obejmuje zbadanie Państwa potrzeb, dopasowanie programu operacyjnego, przeprowadzenie symulacji szans pozyskania dofinansowania, opracowanie wymaganych dokumentów zgodnie z wytycznymi do danego konkursu.

Dokumentacja aplikacyjna zazwyczaj składa się z wniosku o dofinansowanie (formularze wniosków są inne dla każdego konkursu), biznesplanu lub studium wykonalności (w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy, czyli ubiegającego się o dotację), załączników w formie oświadczeń, jak również w zależności od specyfiki danego projektu dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania od różnego rodzaju instytucji (m.in. pozwolenie na budowę, kosztorys przedsięwzięcia, dokumentacja techniczna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Zaświadczenie Natura 2000).

Dokładny zakres niezbędnych dokumentów każdorazowo wyznacza regulamin danego konkursu.

Cena naszej usługi zależy od zakresu dokumentacji, specyfiki i złożoności projektu, terminu realizacji. Kalkulacja jest przeprowadzana indywidualnie dla każdego klienta.