ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Samo pozyskanie dotacji wcale nie jest etapem najtrudniejszym, gdyż wystarczy popełnić 1 poważny błąd podczas realizacji projektu (np. podpisać umowę z firmą powiązaną, nierzetelnie przeprowadzić proces postępowania ofertowego) aby Instytucja zakwestionowała cały wydatek lub nawet cały etap projektu.

Dlatego też w odpowiednim zarządzaniu projektami, które uzyskały dotacje pomaga ProPerspective.

Usługa obejmuje pomoc w przeprowadzeniu procedury ofertowej oraz rozeznania rynku, pomoc lub weryfikacja umów zawieranych z wykonawcami pod względem wymogów unijnych i wytycznych danego konkursu, monitoring osiągania założonych wskaźników, pomoc w odpowiedniej promocji projektu (odpowiednie logotypy na dokumentacji projektowej, stronie www, tabliczki/tablice informacyjne i pamiątkowe, ulotki, foldery, itp.), instrukcje dotyczące odpowiedniego księgowania wydatków ujętych w projekcie, wprowadzanie zmian do projektu, w tym aneksy do umowy o dofinansowanie, pisma o zmiany w projekcie, przesunięcia kwotowe pomiędzy poszczególnymi wydatkami, pilnowanie terminów założonych w projekcie, bieżący monitoring realizacji projektu.

Cena naszej usługi zależy od zakresu projektu (pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym, oraz charakteru – projekt twardy/inwestycyjny, miękki/szkoleniowy, z zakresu edukacji, profilaktyki chorób, itp.) oraz jego rozpiętości czasowej.

Cena jest podawana za jeden miesiąc i powinna mieścić się w przedziale 400 – 1000 złotych netto.

Przy wyborze opcji łączonej – rozliczania z zarządzaniem, cena kalkulowana jest indywidualnie i w zależności od preferencji klienta może być podana w ujęciu miesięcznym lub za 1 wniosek o płatność.