Dotacje

Sposób działania: Współpraca przy realizacji projektów starających się o uzyskanie dotacji obejmuje następujące etapy działania:

 1. określenie swoich potrzeb inwestycyjnych i celów rozwojowych
 2. określenie podstawowych informacji, na podstawie których możemy sprecyzować, z którego Programu Operacyjnego UE lub programów krajowych można starać się o dofinansowanie:
  • forma prawna: przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa, podmiot publiczny, jednostka naukowa, itp.
  • status MSP (mikro, małe, duże przedsiębiorstwo)
  • przedmiot inwestycji (zakup środków trwałych, usług, licencji, oprogramowania, objęcie wynalazku ochroną patentową, inwestycje z zakresu ochrony środowiska, roboty budowlane, szkolenia, itp.)
  • lokalizacja (które województwo)
  • szacunkowa wartość inwestycji
 3. przyporządkowanie programu operacyjnego oraz konkretnego działania do zidentyfikowanych potrzeb
 4. zapoznanie się z kryteriami wyboru projektów oraz przeprowadzenie wstępnej symulacji otrzymanych punktów
 5. burza mózgów – co zrobić, by jeszcze bardziej zwiększyć szanse pozyskania dotacji
 6. przystąpienie do opracowania dokumentacji aplikacyjnej

Wynagrodzenie: wynagrodzenia za naszą pracę pobieramy w ramach 3 transz:
Transza I: zaliczka – opłata uiszczana przed przystąpieniem do pracy nad dokumentami (stanowi 50% wartości wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji)
Transza II: opłata uiszczana po przekazaniu pełnej dokumentacji Klientowi (pozostałe 50% wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji)
Transza III: opłata za sukces – to określony % od wartości przyznanego dofinansowania wypłacany po uzyskaniu oficjalnej informacji o otrzymaniu wsparcia

Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo indywidualnie kalkulowany. Uzależniony jest od stopnia skomplikowania dokumentacji (np. dla biznesplanu będzie to inna kwota niż dla studium wykonalności), przedmiotu oraz wartości projektu.
Wartość dodana: Nie zostawiamy klienta samego sobie. Jeżeli istnieje taka potrzeba, pomagamy nawiązać kontakt z Rzecznikiem Patentowym, Jednostką Naukową, pracownikiem naukowym, itp. Staramy się podchodzić do obsługiwanych projektów w sposób kompleksowy, dzięki czemu jakość współpracy zachowana jest na najwyższym poziomie, a szanse uzyskania dotacji rosną!


Szkolenia

Sposób działania: Aby zapisać się na szkolenie organizowane przez ProPerspective należy wypełnić formularz zgłoszeniowy lub wysłać maila z danymi teleadresowymi oraz tytułem i terminem szkolenia. Opłata za szkolenie powinna zostać uregulowana co najmniej na 5 dni przed datą szkolenia.
Wynagrodzenie: Każde szkolenie posiada stałą cenę choć przewidujemy rabaty m.in. za udział w kolejnym szkoleniu, zapis 2 osób, itp.
Wartość dodana: Każde szkolenie kończy się wystawieniem certyfikatów dla uczestników.

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe, jak działania z zakresu Public Relations, opracowanie Strategii Rozwoju Gmin, Powiatów, itp. są każdorazowo indywidualnie uzgadniane i wyceniane.