ŚRODOWISKO

Ochrona środowiska jest obecnie jednym z ważniejszych priorytetów pojawiających się w strategiach rozwoju regionów. Ma to związek z jednej strony z poprawą jakości życia mieszkańców, z drugiej ze zrównoważonym rozwojem i efektywnym wykorzystywaniem dostępnych zasobów.
Wszelkie przedsięwzięcia związane z ograniczaniem niskiej emisji, ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, bezpieczeństwem energetycznym, w tym dystrybucją i przesyłem energii, jak również projekty wdrażające rozwiązania pozwalające uniknąć klęsk żywiołowych, polegające na budowaniu punktów selektywnej zbiórki odpadów, itp. mają szansę uzyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Alternatywą dla funduszy europejskich będą również fundusze norweskie (np. program PL04), środki krajowe rozdysponowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Przydatne linki: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.pois.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl